domingo, 15 de junio de 2014

TANCAMENT DE L'ASSIGNATURA PER OBRIR NOUS CAMINS DE REFLEXIÓ...

Em disposo a realitzar aquesta entrada per donar fi a l'assignatura de Reflexió i Innovació Educatives, però per donar la benvinguda a nous camins de reflexió sobre el meu futur (tant professional com personal). Això és així, ja que el procés de reflexió mai s'ha d'acabar, ha de ser com un riu que flueix...Per tal de realitzar el tancament de l'assignatura, reflexionaré sobre si les expectatives que tenia en un inici dels meus propis aprenentatges, s'han complert. També, faré un repàs de les meves línies vermelles (que no han sigut plasmades prèviament en el bloc, però que he tingut presents des del començament de l'assignatura i de les pràctiques), tot analitzant si les he traspassat i si les modificaria. A continuació, expressaré què he après de l'assignatura i de les pràctiques, i el que canviaria d'elles, i ja per últim, a on trobo que som ara, fent una autoavaluació de les meves competències.

1) S'han complert les meves expectatives inicials cap a l'aprenentatge?

Haig de confessar que sí s'han complert moltes de les expectatives que m'havia realitzat cap el meu propi aprenentatge, però probablement no de forma tant utòpica com ho plasmava en les primeres entrades que ho volia obtenir. Així, he aconseguit desenvolupar un pensament més crític i autònom, he aconseguit entreveure millor la coherència que hi ha entre la teoria i la pràctica, m'he convertit en una persona més responsable, capaç de detectar alguns dels meus punts forts i febles,... però no els he assolit del tot, ja que trobo que són aspectes que s'han d'anar perfeccionant i aprenent al llarg de tota la vida, donant-se mai per acabats.

2) Quines eren les meves línees vermelles? Les he traspassat? Les modificaria?

Des del primer moment que em vaig trobar a l'escoleta fent pràctiques amb les criatures, em vaig proposar no creuar mai les següents línees vermelles:

-Pigar.
-Insultar.
-Agafar-los bruscament.
-Fer-los crits.

Cal mencionar que tots aquests aspectes els he tingut molt en compte, i no els he traspassat en cap moment. En qualsevol situació, he analitzat les meves paraules i gestos molt minuciosament. Això no obstant, haig de confessar que en alguna ocasió que estava molt enfadada, m'ha costat molt reprimir-me el fet de no fer-los un crit o etiquetar-los, però he aconseguit no fer-ho, pensant que les criatures no tenen la culpa, i que probablement sigui jo la que hagi de canviar les estratègies utilitzades. Així mateix, trobo que un aspecte primordial que ha fet possible que no traspassi mai aquestes línies, és que som una persona molt pacient.

Les línies vermelles esmentades trobo que són fonamentals i que mai s'han de creuar. Per tant, aquestes no les modificaria. Malgrat tot, sí que n'afegiria una de nova: no ridiculitzar mai els alumnes. Moltes vegades, pensem que els infants tant petits encara no senten el ridícul, però ens equivoquem.

Per últim, cal mencionar que una línea vermella que no vaig incloure en un primer moment i que pensava que mai creuaria, és la de no respectar el ritme de l'infant. A l'escoleta, moltes vegades m'he vist amb la necessitat d'haver de donar pressa als infants en el moment del menjar, i malgrat no estar d'acord amb aquest criteri, he realitzat el mateix que feien la resta de tutores del centre, conformant-me.

3) Què he après de l'assignatura? I de les pràctiques? Què canviaria?

Per una altra banda, m'agradaria reflexionar sobre quins són els aprenentatges que puc extreure de l'assignatura de Reflexió i Innovació Educatives, i de la meva estada en pràctiques, així com de les propostes de canvi que hi inclouria.

En primer lloc, haig de dir que aquesta matèria m'ha resultat molt important, ja que gràcies a ella, he après a reflexionar millor de la teoria sobre la pràctica, a entreveure la coherència que hi ha entre aquestes últimes, i a adquirir una mirada més crítica. També, m'ha ajudat a reflexionar millor sobre els meus propis processos d'aprenentatge, a identificar quins són els meus punts forts i febles,  i a tenir en compte quins són els meus propòsits com a futura docent. Així mateix, he après a donar importància als canvis per a millorar i a la superació dels obstacles, i a identificar quins són els criteris que conformen les bones pràctiques, oferint-me estratègies diverses davant situacions que em puc trobar en el dia a dia a l'aula.

En segon lloc, les pràctiques m'han ajudat a observar si el que realment estic estudiant m'agrada, i a desenvolupar les capacitats i competències necessàries com a futura docent. També, he pogut aprendre com és el funcionament d'una escola d'infantil, i a donar importància a aspectes tant essencials com: el diàleg, la conversa, el treball en equip, la col·laboració amb les famílies,...

Per últim, de l'assignatura, l'únic que canviaria és la gran càrrega lectiva que té, i a les pràctiques, els hi afegiria més temps. És a dir, trobo que uns 3 mesos de pràctiques, no són suficients, i quan un està aprenent la vertadera essència de l'escola i dels infants, és quan ens hem d'acomiadar. Així mateix, des de la meva perspectiva, seria adequat que aquestes pràctiques s'efectuessin des del primer curs del grau d'educació infantil, ja que molts dels lligams teòrics, no els he pogut realitzar fins ara.

4) A on trobo que som ara? Quina autovaloració puc fer de les meves competències?

Des de la meva situació el primer dia de pràctiques, a on em trobo ara, hi ha una diferència ben notable. El primer dia em sentia com si m'haguessin tirat a la mar sense saber nadar, ja que era mínima, la idea que tenia del funcionament d'un centre d'educació infantil. Això no obstant, ara em trobo com si estigués en un port, a punt de pujar a un vaixell ben gran, per anar de viatge. Això significa, que ja em sento més preparada per treballar dins del món educatiu de l'educació infantil, i que ara és moment de continuar els meus estudis, per poder treballar amb l'etapa de 3 a 6 anys, amb criatures encara més grans. Per tant, el vaixell de grans dimensions, representa l'instrument per arribar a assolir les meves conquestes: endinsar-me dins del nivell educatiu (3 -6), i anar adquirint més coneixements per convertir-me en mestra.


Imatge pròpia

Així, quina autovaloració puc fer de les meves competències? Aniré autoavaluant-me àrea per àrea:

·         És autònom en l'aprenentatge

Considero que és molt important gaudir d'autonomia en l'adquisició de coneixements i de nous aprenentatges. Això és així, ja que cadascú ha de ser el protagonista del seu propi aprenentatge, per tal de que aquest últim esdevingui significatiu i funcional. Per aquest motiu, des de que he iniciat els meus estudis, he considerat essencial el fet d'aprendre autònomament (encara que sense oblidar, que dels altres i amb els altres, també s'aprèn). El fet de que hagi revisat altres blocs (tant dels meus companys com dels professionals de l'educació), i que hagi tingut en compte les experiències d'altres escoles (ja sigui de grans referents com Loris Malaguzzi, o visitant escoles de la meva zona geogràfica amb l'escoleta de pràctiques), reforcen aquest últim aspecte.

Tant les pràctiques com l'assignatura de Reflexió i Innovació Educatives, m'han ajudat a conrear aquesta capacitat d'aprendre per aprendre. Durant el Pràcticum, he tingut que revisar els documents del centre i realitzar preguntes constants a les tutores, amb la finalitat de resoldre els meus dubtes, i plantejar noves activitats per a les criatures. A l'assignatura, i especialment per a la confecció del bloc, he tingut que visualitzar vídeos, llegir molts de textos, i navegar per diverses pàgines web, amb la finalitat de trobar informació.

Al mateix temps, m'he tingut que autoavaluar, i intentar esbrinar quins són els elements que configuren una bona actuació professional. A més, el fet de que en l'assignatura de reflexió se m'encomani analitzar una bona pràctica de centre i una altra d'aula, m'ha obligat a pensar quins són aquells criteris que destaquen per damunt dels altres, per la seva qualitat i voluntat de portar-se a la pràctica (degut als beneficis que genera sobre les criatures). Així mateix, el dia a dia a l'escoleta, observant a les tutores de pràctiques, he pogut adonar-me de quins són aquells aspectes que m'interessen desenvolupar en un futur com a docent, i quins no.

Tots aquests criteris, han fet possible que arribi a conclusions a partir de comparar la teoria i la pràctica, i que n'observi la seva coherència, i que sense les pràctiques i l'assignatura de reflexió, no hauria estat possible.

·         Reflexiona sobre el seu propi procés d'aprenentatge

Ara més que mai, m'adono de la importància de l'assignatura de Reflexió i Innovació Educatives. Probablement sense aquesta última, m'hauria resultat molt dificultós reflexionar sobre el meu propi procés d'aprenentatge. Sí que és veritat que dins de la meva ment m'hauria anat plantejant preguntes, el perquè de les coses, i els objectius d'aprenentatge que em proposo, però com no ho hauria plasmat per escrit, molts dels meus aprenentatges i expectatives s'haurien esvaït. Així, el fet d'haver anat escrivint en el bloc sobre el meu recorregut d'aprenentatge, reflexionant sobre els meus propis errors i de la forma de fer-los front, i identificant els meus punts forts i febles, m'ha permès millorar molt, entorn aquesta competència.

Per tant, puc afirmar que ara som capaç de dir alguns dels meus punts forts i febles com a futura docent. Alguns dels meus forts són la paciència, la mirada i escolta activa cap els infants, la meva capacitat d'observació i reflexió, el meu interès, i l'estima cap a les criatures. Alguns dels meus punts dèbils estan relacionats amb l'autoritat, l'establiment de límits i la iniciativa. La meva tutora de pràctiques em va dir que em feia falta ser més autoritària amb les criatures i establir-los límits. També, que tingués més iniciativa per mi mateixa, i que no esperés a que fos ella qui em tingués que dir que cantés una cançó, contés un conte,... Per tant, aquests són alguns dels meus aspectes a millorar. Com? Amb l'aplicació de diverses estratègies per establir l'ordre a l'aula, i imaginant activitats per a realitzar amb els nens i nenes, en qualsevol moment de la jornada.

Des de la meva opinió, els punts febles esmentats són degut a les meves pròpies creences i concepcions. Així per exemple, trobo que no és adequat que es sigui massa autoritari amb els infants, sinó que s'ha de dialogar amb ells. També, em costa dur a terme tècniques com la del temps-fora, ja que des de la meva perspectiva, no s'ha d'abusar d'ella, per la poca significativitat que té per a les criatures. Observant allò que es duia a terme a la meva escola de pràctiques, puc contrastar les meves concepcions i creences amb les seves, adonant-me de que no estava d'acord en desenvolupar certes accions de la seva mateixa forma, entrant així, davant certs dubtes i dilemes que he tingut que solucionar.

·         Analitza i reflexiona sobre el funcionament dels centres d'Educació Infantil

Gràcies a les pràctiques, he pogut treballar molt aquesta competència. Una eina que també m'ha sigut molt útil, és el diari de pràctiques, en el qual he realitzat diverses anotacions sobre allò observat en el centre, hi he inclòs diverses preguntes que m'he anat formulant, reflexions i evidències,... en quant a l'organització del temps i de l'espai que s'hi du a terme, les metodologies emprades, la col·laboració amb les famílies, etcètera. A més, el fet d'haver de cercar una bona pràctica de centre i de portar a la pràctica un projecte de millora, m'ha fet plantejar quins són aquells aspectes del funcionament del meu centre de pràctiques que es poden caracteritzar com a debilitats, i quines altres, com a fortaleses.

Per últim, mencionar que els aspectes anteriors, m'han obligat a revisar els documents del centre, i a comparar si allò que hi apareix escrit, es correspon amb la realitat del dia a dia que s'hi du a terme.

·         Analitza i reflexiona sobre els processos d'ensenyament-aprenentatge

Probablement, aquesta competència és la que tinc adquirida en menor grau. La causa d'això, és que m'ha suposat bastant d'esforç, identificar els valors que hi ha amagats darrere certes pràctiques, i esbrinar la fonamentació teòrica que defensen. Encara que ho he treballat amb la bona pràctica d'aula i amb la de centre, i m'he plantejat a mi mateixa, quines teories defenso, trobo que aquesta competència l'hauria de millorar molt més.

Per un altre costat, identificar i comparar bones pràctiques, també m'ha resultat una mica difícil. Em confon una mica, el fet de que una bona pràctica ho pugui ser per un centre, i no per un altre. Així, malgrat comptar amb un llarg llistat d'indicadors de qualitat de les bones pràctiques, he tingut que dedicar moltes hores de reflexió per arribar a comprendre-ho.

Per acabar, també comentar, que elaborar hipòtesis del perquè d'un fet concret, tampoc em resulta fàcil, ja que trobo que és molta la experiència i els coneixements que s'han de tenir. Això no obstant, en tot moment de la meva estada en pràctiques, he intentat reflexionar sobre el perquè de les coses.

·         Reflexiona sobre el procés de millora

Per últim, només em queda reflexionar sobre aquesta competència. Dir que el projecte de millora m'ha suposat molt de treball, esforç i dedicació, i que ha requerit molta creativitat i el fet d'empatitzar amb la mirada dels infants.  Són moltes les hores que he tingut que dedicar junt a les meves companyes de pràctiques, realitzant-lo. Això no obstant, m'ha proporcionat una mirada més crítica i reflexiva, i m'ha fet adonar, de la importància de preveure els obstacles i superar-los, sense caure al conformisme i el deixar córrer davant les primeres dificultats (les quals han sigut moltes).

Per una altra banda, també hem dedicat molta estona a cercar-ne la fonamentació teòrica, ja que no hi pot haver projecte de millora, sense aquesta fonamentació al darrere. Per tant, aquesta capacitat sí que la puc caracteritzar com assolida. El mateix passa amb la recerca de necessitats sentides i problemes al centre. Aquest últim aspecte no m'ha resultat complicat, ja que en tot moment els membres de l'escoleta han donat a conèixer les seves debilitats.

Per últim, només afirmar que em queda més clar quina és la diferència entre bones pràctiques i projectes de millora, però probablement, hauria d'emfatitzar-hi un poc més, és a dir, reflexionar-ne un poc més al respecte.

***JUSTIFICACIÓ DE LES ETIQUETES SELECCIONADES

-He triat l'etiqueta 2.4, ja que em realitzo preguntes sobre el meu propi recorregut d'aprenentatge.
-He elegit l'etiqueta 2.3, perquè al llarg de l'entrada, apareix plasmat allò que em queda per aprendre i els objectius que em proposo.

-Per últim, he seleccionat l'etiqueta 2.1, ja que identifico i avaluo les meves competències professionals i capacitats adquirides. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario